کارگاه آموزشی معرفی هیدرومورفولوژی و چالشهای زیست محیطی دریای خزر

کارگاه آموزشی معرفی هیدرومورفولوژی و چالشهای زیست محیطی دریای خزر با اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار گردید
روابط عمومی - 1395/10/04