آدرس : بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری - بلوار دانشگاه - پردیس دانشگاه - دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

تلفن: 2-35302921-011
دورنگار: 35302921-011