گروه علوم دریایی و اقیانوسی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

پست الکترونیکی

سایر اطلاعات

 1

  دکترعبدالعلی موحدی نیا

 5113

           amovahedinia@umz.ac.ir  ORCID  Scopus Google Scholar

 2

  دکتر مریم آخوندیان 

 5113

m.akhoundian@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar

 3

 دکتر محمد اکبری نسب

 5112

 m.akbarinasab@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar

 4

 دکتر شیلا امیدظهیر

 5113

sh.omidzahir@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar

 5

 دکترحسن تقوی جلودار

 5112

    h.taghavi@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar

 6

 دکتر مجتبی شکراله زاده

 5124

ms.taleshi@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar

 7

 دکترفاطمه علمی

5124

f.elmi@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar
   8    دکتر فاطمه کاردل   f.kardel@umz.ac.ir ORCID Scopus Google Scholar
   9    دکتر محمد رحمانی     ORCID Scopus Google Scholar