نشریات مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری:

87 ( فروردین - دی - مرداد )

88- ( خرداد - مرداد) 

89-(آبان ) 

90 ( فروردین - اسفند) 

91 ( مهر- آبان- دی) 

92( اردیبهشت- مرداد - مهر - آذر- دی) 

93( تیر- مهر- بهمن )

94 ( اردیبهشت - شهریور- تیر- مهر- آبان ) 

95( خرداد- دی) 

96( اردیبهشت - خرداد- مرداد)