نشریات مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری:

87 ( فروردین - دی - مرداد )

88- ( خرداد - مرداد

89-( آبان ) 

90 ( فروردین - اسفند

91 ( مهرآباندی

92( اردیبهشتمرداد مهر آذردی

93( تیرمهربهمن )

94 ( اردیبهشت شهریورتیرمهرآبان 

95( مرداددی

96( اردیبهشت خردادمرداد-بهمن 

97( اردیبهشت)