1- دکتر مجتبی شکراله زاده طالشی (مدیر گروه آموزشی علوم دریایی)

2-دکتر فاطمه علمی