آقای محمد امین منفرد

مدیرمحترم امور اداری و عمومی دانشکده علوم دریایی

 

تلفن:01135302921

نمابر:01135302921