آقای محمد امین منفرد

رییس اداره امور عمومی دانشکده علوم دریایی

 

تلفن:01135302921

نمابر:01135302921