رییس اداره امور عمومی

 

 

 

 

آقای محمد امین منفرد

رییس اداره امور عمومی دانشکده علوم دریایی

تلفن:01135302921

نمابر:01135302921