معاونت پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی

        

نام و نام خانوادگی:   محمد غلامی

مدرک:   دکتری مهندسی برق

ایمیل:    m.gholami@umz.ac.ir

تلفن تماس:   01135302903

آدرس صفحه شخصی:   http://rms.umz.ac.ir/~mgholami