معاونت آموزشی و دانشجویی

             

نام و نام خانوادگی:   حمیدرضا غفوری طالقانی

مدرک:   دکتری مهندسی شیمی

ایمیل  h.taleghani@umz.ac.ir

تلفن تماس:   01135302903

آدرس صفحه شخصی:   http://rms.umz.ac.ir/~htaleghani