16 آذر ،روز دانشجو را به تمام دانشجویان عزیز تبریک میگوییم
1400/9/16
سرپرست دانشکده دانشکده علوم دریایی و محیطی و مهندسی و فناوری دانشگاه مازندران منصوب شد
1400/9/16
ارتقای مرتبه علمی خانم دکتر فاطمه علمی از استادیاری به دانشیاری
1400/7/27
معرفی اساتید نمونه دانشکده علوم دریایی
1400/2/12
برگزاری جلسه مجازی هیات رییسه و مدیر گروه محترم علوم دریایی با دانشجویان جدید الورود
1399/10/12
انتصاب آقای دکتر محمد اکبری نسب به عنوان مدیر گروه علوم دریایی
1399/10/2