اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
روح اله اکبری مدیر اداری و عمومی 01135302921 2921
مهدی جلودار مسئول انبار و امین اموال 01135302922
مهری رئوفی کارشناس امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 01135302922 2922
سکینه  اسماعیل نژاد خدمات 01135302922 2922
مریم صمدی بهنمیری کارشناس آموزش (گروه مهندس عمران-علوم دریایی- اقیانوس شناسی) 01135305122